nl Dutch

Algemene voorwaarden

Uw droomvakantie begint hier

Versie 1.0 – december 2020

VILLA CASA ASOMBROSA | BED AND BREAKFAST

ALGEMENE VOORWAARDEN

Terminologie

De termen Casa Asombrosa Bed & Breakfast Jávea, Alicante, Spanje.

 • Gast: een persoon die bij villa Casa Asombrosa heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
 • Hoofdgast: de persoon die bij de villa Casa Asombrosa heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de villa Casa Asombrosa, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B
 • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 • Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door villa Casa Asombrosa.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1. Bed and Breakfast | Appartement

 • De B&B is beschreven in de website https://asombrosa.net. Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Vervolgens lees de Algemene voorwaarden aandachtig
 • Het minimum verblijf in Villa Casa Asombrosa zijn 2 nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden is er een afwijkend minimum verblijf.
 • De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B-gedeelte en de kamers hebben een eigen afsluitbare deur.
 • Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
 • Inchecken van 16.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
 • Villa Casa Asombrosa is geschikt voor kinderen.

2. Omschrijving

 • De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige privé parking. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren van gasten zijn toegestaan in de B&B in samenspraak met de beheerder.
 • De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
 • Het appartement is geschikt voor 4 personen

3. Voorwaarden

 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • Hoofdgast en zijn medegaten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
 • De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement met onmiddellijke ingang de toegang tot Villa Casa Asombrosa En dit zonder restitutie van verblijfskosten.
 • In Villa Casa Asombrosa dienen de gasten zich te houden aan het huishoudelijk reglement. Deze wordt hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

4. Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming.
 • De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting en zijn exclusief kosten van:
  – Een annulering
  – Reisverzekering
  – Verplaatsingskosten
  – Andere kosten.
 • Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B https://asombrosa.net, worden geacht te goeder trouw te zijn.
 • De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B https://asombrosa.net, worden geacht te goeder trouw te zijn. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

5. Reservering en Betaling

 • Reservering is alleen online mogelijk via https://asombrosa.net, of via een aangesteld boekingswebsite.
 • De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag en een bevestigingsmail van villa Casa Asombrosa.
 • Voor reserveringen dient 25% van het reserveringsbedrag binnen 8 dagen na reservering te worden voldaan.
 • Indien de reserveringsaanvraag korter is dan 8 dagen moet het gevraagde voorschot onmiddellijk betaald worden.
 • Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.
 • Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
  Nadia Mykhailichenko | Villa Casa Asombrosa
  IBAN nr.: ES84 0081 1051 8600 0123 6232

  BIC: BSABESBB
 • Betaling van het rest-bedrag dient bij aankomst te worden voldaan in de beheerders van de B&B.
 • Betaling kan contant worden voldaan. Creditcards worden niet geaccepteerd.

6. Annulering

 • COVID-19 –> Wanneer jouw reis wordt geannuleerd vanwege een verboden reisadvies van uw of Spaanse regering door covid-19 betalen wij u 100% van het door u betaalde voorschot terug.
 • Wanneer er geen verboden reisadvies is dan kan je tot8 dagen voor uw aankomst  datum kosteloos annuleren.
 • Bij annulering minder dan 8 dagen van uw datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de reservering in rekening gebracht.
 • Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email info@asombrosa.net worden doorgegeven.
 • Villa Casa Asombrosa heeft steeds het recht indien door onvoorziene omstandigheden uw reservering in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten onmiddellijk terugbetaald aan de hoofdgast. 

7. Schade

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie en/of appartement te gebruiken.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B-accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 
 • Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld.
 • Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels en/of afstandsbedieningen van de villa Casa Asombrosa worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht.
 • Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
 • Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B-eigenaar te versturen.

8. Klachten

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen.
 • De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

9. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten. Zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 • Overmacht waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
  – Oorlogsgevaar
  – Oorlog
  – Opstand
  – Stakingen
  – Boycot
  – Storingen in het – energiecircuit – in het verkeer of transport – maatregelen van overheidswege – schaarste aan grondstoffen – natuurrampen – buitengewone weersomstandigheden – overlijden en/of ziekte van een van eigenaren of beheerder(s)
  – Covid-19 maatregelen

10. Aansprakelijkheid

 • De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade.
 • De gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande.
 • B&B Casa Asombrosa is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen. Alsook technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Villa B&B Casa Asombrosa kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Casa Asombrosa.
 • De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 

11. Privacy

 • Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier.

12. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Spaans recht van toepassing.
 • Niet‐Spaanse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Spanje.
 • Voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
 •  
CASA ASOMBROSA

Adres:
Calle Almudaina, 17
03730 Jávea
Alicante, Spanje
info@asombrosa.net
Tel.: +34 648 787 299